ยินดีต้อนรับ

เข้าสู่ ตลาดน้ำ แห่งเมืองแม่กลองวันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2553

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตลาดน้ำท่าคา


ตลาดน้ำท่าคา เป็นตลาดนัดทางน้ำที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ.2480 เป็นเวลา 60 กว่าปี มาแล้ว เดิมชาวบ้านเรียกว่า ตลาดนัดท่าคา โดยมีประชาชนในพื้นที่และประชาชนจากจังหวัดใกล้เคียงมาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าการเกษตรเป็นจำนวนมาก เป็นสภาพการดำรงชีวิตแบบพื้นบ้านของจังหวัดสมุทรสงครามที่มีมาแต่ดั้งเดิม เนื่องจากวิถีชีวิตส่วนใหญ่ของชาวจังหวัดสมุทรสงครามเป็นวิถีชีวิตแบบชาวสวน และแบบชาวประมง จึงนำสินค้าและผลผลิตจากสวนมาแลกเปลี่ยนซื้อขายกับอาหารทะเล ณ บริเวณตลาดน้ำท่าคา ทำนบท่าคา สร้างเป็นทำนบเล็กๆ กั้นน้ำเค็มจากคลองแม่กลองไม่ให้ไหลเข้าคลองท่าคา สินค้าบางส่วนจะวางขายกันบนทำนบ บางส่วนจะขายกันในเรือ ตลาดนัดแต่ละครั้งจะมีประชาชนพายเรือมาซื้อขายและเปลี่ยนสินค้ากัน

ตลาดน้ำอัมพวา


ในอดีตเมืองอัมพวาถือว่าเป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางน้ำที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงคราม มีตลาดน้ำขนาดใหญ่และชุมชนริมน้ำที่เป็นศูนย์กลางด้านพาณิชยกรรม แต่ผลกระทบของการพัฒนาการคมนาคมทางบก ทำให้ความเป็นศูนย์กลางฯ ของอัมพวาต้องสูญเสียไป ตลาดน้ำค่อยๆลดความสำคัญและสูญหายไปในที่สุด ทิ้งไว้แต่ร่องรอยของความเจริญในอดีตซึ่งยังคงปรากฏให้เห็นชัดเจนในทุกวันนี้ ทางเทศบาลตำบลอัมพวา โดยความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในท้องถิ่น ได้ฟื้นฟูตลาดน้ำอัมพวาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง
เพื่ออนุรักษ์ความเป็นอยู่ของชุมชนริมน้ำ ซึ่งในปัจจุบันจะหาดูได้ยาก ให้สืบทอดตลอดไป โดยใช้ชื่อว่า "ตลาดน้ำยามเย็น"